ประกวดราคาจ้างงานดำเนินการจัดโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ จท.62/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
การประปานครหลวง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63017013778
วันที่ประกาศ
16 ม.ค. 2563
งบประมาณ
2,083,290 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th