ประกวดราคาจ้างบริการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Meeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงาน
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เลขที่โครงการ
63017070051
วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2563
งบประมาณ
2,782,000 บาท
Add Line เพื่อติดต่อขอสินเชื่องานราชการ

เอกสารราคากลาง


* ข้อมูลข้างต้น เผยแพร่จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่ www.gprocurement.go.th